فیروز نادری-پروفسور ایرانی-آمریکایی، دانشمند سابق سازمان ناسا